Monday, December 21, 2009

Gateway và vai trò trong công tác Routing

Khi các bạn cấu hình IP cho một kết nối sẽ gồm có:
- IP address
- Subnet mask
- Default Gateway
- DNS Sever

Bản thân J ban đầu học về mạng căn bản cũng băn khoăn chỗ này: Tất cả đều khá rõ chức năng của nó trừ Default Gateway. Vậy thì nó để làm gì ?

Trước tiên J trình bày sơ về routing (định tuyến):
- Mọi gói tin muốn đi đến đích thì đều cần một đường đi xác định.
- Đường đi đó do router quyết định và đường đi sẽ bao gồm bao nhiêu "trạm" (hop)
- Nếu bạn dùng ADSL và để DHCP của router cấp IP cho bạn thì Gateway thường là Router đó.

Vậy Gateway khi nào được sử dụng ?
- Nếu cùng một đường mạng nghĩa là cùng Network Address (xác định bởi subnet mask) thì các máy gởi thông tin cho nhau không cần thông qua gateway. Đây là trường hợp trong một LAN.
- Nếu khác subnet thì lúc này địa chỉ này nằm ngoài phạm vi "nhìn thấy" của máy tính, vì thế nó sẽ gởi đến "cửa khẩu biên giới" là Gateway (là Router) là router này sẽ có trách nhiệm liên hệ các router khác để xác định đường đi cho gói tin đó.

Bài tập về nhà không bắt buộc: tìm hiểu về việc chia subnet (chia mạng). Từ khoá tham khảo: IP subnetting.

Jutoms

No comments:

Post a Comment