Thursday, December 31, 2009

Reverse IP using Bing API

Dựa trên cơ sở đã được trình bày (xem trong video), ta sẽ thiết kế một ứng dụng web sử dụng Bing API để reverse IP với kịch bản:
- Phân giải tên miền thành IP (nếu cần)
- Sử dụng Bing API ID đã cung cấp gởi yêu cầu search các tên miền cùng IP
- Nhận kết quả trả về dạng XML
- Phân tích và lọc các kết quả trả về và xuất kết quả cuối cùng cho người dùng tại trình duyệt web.


Based were presented (see video), we will design a web application using the Bing API to reverse IP, scenario:
-
Resolving the IP of domain name (if necessary)
- Using Bing API ID gave to send searching domains on the same IP query.

- Receiving the returned XML
- Analysising and filtering the results returned and produce the final result to the user in a web browser.Download video here:
http://www.mediafire.com/download.php?4xmzzw0z3o0

No comments:

Post a Comment