Sunday, July 1, 2012

Những ứng dụng nên có trên Mac OS X

Hiện tại mình đang xài Mac OS X Lion, sau khi tham khảo từ bạn bè và tự thử nghiệm nhiều ứng dụng thì mình có danh sách các ứng dụng nên có như bên dưới (Free nhé):

Multimedia:
- MPlayer OS X Extended (best choice)
- VLC cũng được nhưng tinh chỉnh hơi cực, lại nặng, nhưng bù lại hỗ trợ mở từ socket

Editor:
- TextWrangler

Terminal:
- iTerm 2

Downloader:
- Down Them All (Firefox plugin)
- uTorrent

Messenger:
- Aldium (ported from Pidgin)
- XChat Azure

Browser:
- Google Chrome
- Firefox (for Down Them All only)
- Safari duyệt các site nhiều quảng cáo rất tốt, không bị giật như các browser trên

Office:
- Libre Office

Image Editor:
- GIMP

Virtualization:
- VirtualBox

Cloud storage:
- SkyDrive
- GoogleDrive
- Dropbox

Network Analyze:
- Wireshark
- KisMAC

Vietnamese Input:
- NAKL

Data encryptor:
- TrueCrypt

Backup tool:
- Superdupe

Key manager:
- GPG Keychain Access

No comments:

Post a Comment